Weiwei Li

Weiwei Li

Post Doc Fellow

Surgical Research Unit

COM Surgery Oncology - 0558

Publications

Peer Reviewed Publications

Li W.; Guo A.; Sun M.; Wang J.; Wang Q. (09-07-2021. ) Neuroprotective Effects of Deproteinized Calf Serum in Ischemic Stroke.Frontiers in Neurology, , 12 , More Information

Liu D.; Tang Z.Y.; Hu Z.J.; Li W.W.; Yuan W.N. (01-01-2018. ) MiR-940 regulates angiogenesis after cerebral infarction through VEGF.European Review for Medical and Pharmacological Sciences, , 22 (22 ) ,7899-7907 More Information

Tang Z.; Cui X.; Hu Z.; Xiao J.; Li W.; Yang Q.; Liu D.; Lin J.; Wang Y.; Shi Q. (10-30-2015. ) Yiqi huayu recipe relieves nerve root constriction induced radicular neuralgia by down-regulating TR .International Journal of Clinical and Experimental Medicine, , 8 (10 ) ,18533-18537

Bachmann, Magdalena; Li, Weiwei; Edwards, Michael J; Ahmad, Syed A; Patel, Sameer; Szabo, Ildiko; Gulbins, Erich (2020. ) Voltage-Gated Potassium Channels as Regulators of Cell Death.Frontiers in cell and developmental biology, , 8 ,611853 More Information

Zhao, Dandan; Liu, Yang; Huang, Pengwei; Xia, Ming; Li, Weiwei; Tan, Ming; Zhang, XuFu; Jiang, Xi (2020. ) Histo-blood group antigens as divergent factors of groups A and C rotaviruses circulating in humans and different animal species.Emerging microbes & infections, , 9 (1 ) ,1609-1617 More Information

Li, Jiwen; Wang, Chunyang; Zhang, Zhuangzhi; Wen, Yan; An, Lei; Liang, Qifei; Xu, Zhejun; Wei, Song; Li, Weiwei; Guo, Teng; Liu, Guoping; Tao, Guangxu; You, Yan; Du, Heng; Fu, Zhuoning; He, Miao; Chen, Bin; Campbell, Kenneth; Alvarez-Buylla, Arturo; Rubenstein, John L; Yang, Zhengang (2018. ) Transcription Factors Sp8 and Sp9 Coordinately Regulate Olfactory Bulb Interneuron Development.Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), , 28 (9 ) ,3278-3294 More Information

Tan, Ming; Cui, Lunbiao; Huo, Xiang; Xia, Ming; Shi, Fengjuan; Zeng, Xiaoyan; Huang, Pengwei; Zhong, Weiming; Li, Weiwei; Xu, Ke; Chen, Liling; Zhou, Minghao; Jiang, Xi (2018. ) Saliva as a source of reagent to study human susceptibility to avian influenza H7N9 virus infection.Emerging microbes & infections, , 7 (1 ) ,156 More Information