Zhiqi Tian

Zhiqi Tian

Graduate Assistant

Publications

Peer Reviewed Publications

Chen, Qixin; Liu, Liu-Yi; Tian, Zhiqi; Fang, Zhou; Wang, Kang-Nan; Shao, Xintian; Zhang, Chengying; Zou, Weiwei; Rowan, Fiona; Qiu, Kangqiang; Ji, Baohua; Guan, Jun-Lin; Li, Dechang; Mao, Zong-Wan; Diao, Jiajie (2023. ) Mitochondrial nucleoid condensates drive peripheral fission through high membrane curvature.Cell reports, , 42 (12 ) ,113472 More Information

Xu, Xiuqiong; Qiu, Kangqiang; Tian, Zhiqi; Aryal, Chinta; Rowan, Fiona; Chen, Rui; Sun, Yujie; Diao, Jiajie (2023. ) Probing the dynamic crosstalk of lysosomes and mitochondria with structured illumination microscopy.Trends in analytical chemistry : TRAC, , 169 , More Information

Qiu, Kangqiang; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie (2023. ) Monitoring lysosomal acidity.Nature chemical biology, , 19 (12 ) ,1434-1435 More Information

Lai, Ying; Zhao, Chunyu; Tian, Zhiqi; Wang, Chuchu; Fan, Jiaqi; Hu, Xiao; Tu, Jia; Li, Tihui; Leitz, Jeremy; Pfuetzner, Richard A; Liu, Zhengtao; Zhang, Shengnan; Su, Zhaoming; Burré, Jacqueline; Li, Dan; Südhof, Thomas C; Zhu, Zheng-Jiang; Liu, Cong; Brunger, Axel T; Diao, Jiajie (2023. ) Neutral lysophosphatidylcholine mediates α-synuclein-induced synaptic vesicle clustering.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, , 120 (44 ) ,e2310174120 More Information

Zhang, Chengying; Tian, Zhiqi; Chen, Rui; Rowan, Fiona; Qiu, Kangqiang; Sun, Yujie; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie (2023. ) Advanced imaging techniques for tracking drug dynamics at the subcellular level.Advanced drug delivery reviews, , 199 ,114978 More Information

Bu, Bing; Tian, Zhiqi; Li, Dechang; Zhang, Kai; Chen, Wei; Ji, Baohua; Diao, Jiajie (2023. ) Double-Transmembrane Domain of SNAREs Decelerates the Fusion by Increasing the Protein-Lipid Mismatch.Journal of molecular biology, , 435 (13 ) ,168089 More Information

Qiu, Kangqiang; Zou, Weiwei; Fang, Zhou; Wang, Yuxin; Bell, Sam; Zhang, Xiang; Tian, Zhiqi; Xu, Xiuqiong; Ji, Baohua; Li, Dechang; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie (2023. ) 2D MoS2 and BN Nanosheets Damage Mitochondria through Membrane Penetration.ACS nano, , 17 (5 ) ,4716-4728 More Information

Fang, Hongbao; Hu, Lianting; Chen, Qixin; Geng, Shanshan; Qiu, Kangqiang; Wang, Chengjun; Hao, Mingang; Tian, Zhiqi; Chen, Huimin; Liu, Lei; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Dong, Lei; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie (2023. ) An ER-targeted "reserve-release" fluorogen for topological quantification of reticulophagy.Biomaterials, , 292 ,121929 More Information

Qiu, Kangqiang; Zou, Weiwei; Fang, Hongbao; Hao, Mingang; Mehta, Kritika; Tian, Zhiqi; Guan, Jun-Lin; Zhang, Kai; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie (2022. ) Light-activated mitochondrial fission through optogenetic control of mitochondria-lysosome contacts.Nature communications, , 13 (1 ) ,4303 More Information

Qiu, Kangqiang; Seino, Ryo; Han, Guanqun; Ishiyama, Munetaka; Ueno, Yuichiro; Tian, Zhiqi; Sun, Yujie; Diao, Jiajie (2022. ) De Novo Design of A Membrane-Anchored Probe for Multidimensional Quantification of Endocytic Dynamics.Advanced healthcare materials, , 11 (8 ) ,e2102185 More Information

Chen, Qixin; Hao, Mingang; Wang, Lei; Li, Linsen; Chen, Yang; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Pfuetzner, Richard A; Zhong, Qing; Brunger, Axel T; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie (2021. ) Prefused lysosomes cluster on autophagosomes regulated by VAMP8.Cell death & disease, , 12 (10 ) ,939 More Information

Wang, Kang-Nan; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Liu, Liu-Yi; Zhang, Chengying; Tan, Cai-Ping; Zhang, Jie; Ling, Peixue; Liu, Fei; Chen, Qixin; Diao, Jiajie; Mao, Zong-Wan (2021. ) A Continuous Add-On Probe Reveals the Nonlinear Enlargement of Mitochondria in Light-Activated Oncosis.Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), , 8 (17 ) ,e2004566 More Information

Yan, Siqi; Yan, Jin; Liu, Dan; Li, Xiang; Kang, Qianyan; You, Weiming; Zhang, Jinghua; Wang, Lei; Tian, Zhiqi; Lu, Wuyuan; Liu, Wenjia; He, Wangxiao (2021. ) A nano-predator of pathological MDMX construct by clearable supramolecular gold(I)-thiol-peptide complexes achieves safe and potent anti-tumor activity.Theranostics, , 11 (14 ) ,6833-6846 More Information

Fang, Hongbao; Geng, Shanshan; Hao, Mingang; Chen, Qixin; Liu, Minglun; Liu, Chunyan; Tian, Zhiqi; Wang, Chengjun; Takebe, Takanori; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie (2021. ) Simultaneous Zn2+ tracking in multiple organelles using super-resolution morphology-correlated organelle identification in living cells.Nature communications, , 12 (1 ) ,109 More Information

Chen, Qixin; Fang, Hongbao; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Geng, Shanshan; Zhang, Yuming; Fan, Huaxun; Xiang, Pan; Zhang, Jie; Tian, Xiaohe; Zhang, Kai; He, Weijiang; Guo, Zijian; Diao, Jiajie (2020. ) A dual-labeling probe to track functional mitochondria-lysosome interactions in live cells.Nature communications, , 11 (1 ) ,6290 More Information

Liu, Liu-Yi; Fang, Hongbao; Chen, Qixin; Chan, Michael Ho-Yeung; Ng, Maggie; Wang, Kang-Nan; Liu, Wenting; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie; Mao, Zong-Wan; Yam, Vivian Wing-Wah (2020. ) Multiple-Color Platinum Complex with Super-Large Stokes Shift for Super-Resolution Imaging of Autolysosome Escape.Angewandte Chemie (International ed. in English), , 59 (43 ) ,19229-19236 More Information

Chen, Qixin; Shao, Xintian; Hao, Mingang; Fang, Hongbao; Guan, Ruilin; Tian, Zhiqi; Li, Miaoling; Wang, Chenran; Ji, Liangnian; Chao, Hui; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie (2020. ) Quantitative analysis of interactive behavior of mitochondria and lysosomes using structured illumination microscopy.Biomaterials, , 250 ,120059 More Information

Tian, Zhiqi; Gong, Jihong; Crowe, Michael; Lei, Ming; Li, Dechang; Ji, Baohua; Diao, Jiajie (2019. ) Biochemical studies of membrane fusion at the single-particle level.Progress in lipid research, , 73 ,92-100 More Information

Hu, Yachong; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie (2019. ) Single-Molecule Fluorescence Measurement of SNARE-Mediated Vesicle Fusion.Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), , 1860 ,335-344 More Information

Chen, Qixin; Jin, Chengzhi; Shao, Xintian; Guan, Ruilin; Tian, Zhiqi; Wang, Chenran; Liu, Fei; Ling, Peixue; Guan, Jun-Lin; Ji, Liangnian; Wang, Fengshan; Chao, Hui; Diao, Jiajie (2018. ) Super-Resolution Tracking of Mitochondrial Dynamics with An Iridium(III) Luminophore.Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), , 14 (41 ) ,e1802166 More Information

Song, Chun-Xiao; Yin, Senlin; Ma, Li; Wheeler, Amanda; Chen, Yu; Zhang, Yan; Liu, Bin; Xiong, Junjie; Zhang, Weihan; Hu, Jiankun; Zhou, Zongguang; Dong, Biao; Tian, Zhiqi; Jeffrey, Stefanie S; Chua, Mei-Sze; So, Samuel; Li, Weimin; Wei, Yuquan; Diao, Jiajie; Xie, Dan; Quake, Stephen R (2017. ) 5-Hydroxymethylcytosine signatures in cell-free DNA provide information about tumor types and stages.Cell research, , 27 (10 ) ,1231-1242 More Information

Qing, Ying; Tian, Zhiqi; Bi, Ying; Wang, Yongyao; Long, Jiangang; Song, Chun-Xiao; Diao, Jiajie (2017. ) Quantitation and mapping of the epigenetic marker 5-hydroxymethylcytosine.BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, , 39 (5 ) , More Information

Hu, Yachong; Lai, Ying; Wang, Yongyao; Zhao, Minglei; Zhang, Yunxiang; Crowe, Michael; Tian, Zhiqi; Long, Jiangang; Diao, Jiajie (2017. ) SNARE-Reconstituted Liposomes as Controllable Zeptoliter Nanoreactors for Macromolecules.Advanced biosystems, , 1 (1-2 ) ,e1600018 More Information

Wang, Chuchu; Zhao, Chunyu; Li, Dan; Tian, Zhiqi; Lai, Ying; Diao, Jiajie; Liu, Cong (2016. ) Versatile Structures of α-Synuclein.Frontiers in molecular neuroscience, , 9 ,48 More Information